contact

Met dit formulier kunt u ons een mail sturen.

*(* alle velden graag invullen)

Powered by Fast Secure Contact Form

Sneek

Stichting LenaLua
Kerkhoflaan 4
8602 TW Sneek
E-mail: info@lenalua.com
Bankrekeningnummer: 51.88.85.607

Bestuursleden
Elena Atsma, voorzitter
Tel: 0515-430442 of 06-53904345
Marco Hendrikse, penningmeester

Tefé

Associação LenaLua
Rua Roxinol 729
CEP 69.470-000 Tefé
Amazonas, Brasil

Contactpersoon: Dilcilene dos Santos
E-mail Tefé: dilce_lenalua[@]hotmail.com