Afvalproject 2007-2010

Het project “Mijn schone school”, tegen zwerfafval en voor een schonere leefomgeving, is in 2010 afgerond. Met dank aan onze donateurs die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Scroll naar beneden voor de resultaten van het project en bekijk de foto’s onder “Tefé in beeld”.

In Nederland is een schone leefomgeving vanzelfsprekend.
Maar in het geïsoleerde stadje Tefé, midden in het Amazonegebied van Brazilië, kunnen de mensen hun afval niet kwijt. Veel vuilnis komt daar op straat terecht, waar gieren, ratten en (zieke) straathonden op af komen. Dat is heel slecht voor de gezondheid van de mensen, die ook nog eens heel arm zijn, en een dokter niet kunnen betalen. Daarom werkt LenaLua aan een project om de kinderen op school te leren om goed met afval om te gaan. Ze leren de school schoon te houden, maar ook de straten en pleinen in de stad, én de omgeving van hun eigen huis.
LenaLua streeft ernaar in de toekomst meer toeristen naar de stad te trekken voor werkgelegenheid, nieuwe inkomsten en een betere economie. Voor LenaLua is dit een goed moment om iets aan de vervuiling in de stad te doen. De bevolking maakt zich hier grote zorgen over en wil zich inzetten voor verbetering. Zij willen de stad aantrekkelijker maken, maar weten echter niet waar te beginnen, en niet hoe. LenaLua helpt de stad Tefé een oplossing te zoeken voor zwerfafval, ter verbetering van de leefomstandigheden en om de gezondheidsrisico’s te verminderen.Daarvoor is echter medewerking nodig van de plaatselijke bevolking, maar ook van de gemeente, de scholen en andere organisaties/instanties.

LenaLua heeft in 2007 het initiatief genomen om een samenwerkingsverband aan te gaan met de grootste school van de stad Tefé, Wenceslau de Queroz, om met docenten en leerlingen de strijd aan te gaan tegen zwerfafval.
Het project is gefinancierd met giften van donateurs en sponsors en voor de helft meegefinancierd wordt door Impulsis.

Doelstellingen
Een schonere leefomgeving in en om de stad Tefé.
Een veranderd straatbeeld: schone straten!
De bevolking draagt actief bij aan het schoonhouden van de straten, pleinen, stranden en rivieren.
Gemeente leegt op tijd de afvalbakken en heeft daarvoor een goede bestemming.
Scholen zijn in 2009 allemaal voorzien van LenaLua afvalbakken die daadwerkelijk worden gebruikt en tijdig worden geleegd. Scholen worden schoongehouden in een continu proces.
Families en buurtbewoners zijn op de hoogte van het belang van een goede afvalverwerking en werken hier actief aan mee.
Er is een samenwerkingverband ontstaan met de gemeente en de universiteit (docenten en leerlingen). Medewerkers van LenaLua breiden hun kennis uit door scholing op het gebied van milieu en natuurbehoud en projectmanagement.
Fondsenwerving ook in Brazilië van start.
Naamsbekendheid in Brazilie: samenwerking met de website www.amazonia.org.br

De resultaten in 2010
Het project is succesvol verlopen. Er is gedurende 3 jaar (2007-2010) hard gewerkt op de school Wenceslau de Queroz. Na een lange periode van voorbereiding gingen de activiteiten van start. Eerst werden in elke klas afzonderlijk presentaties gegeven over de doelstellingen van het project. Het was de bedoeling om zo alle leerlingen te bereiken. Er zijn nieuwe afvalemmers aangeschaft voor in de klaslokalen, gangen en aula’s van de school. Met daarop een speciaal ontwikkeld logo waarin de samenwerking van LenaLua met de school centraal staat. Er is in de lessen veel aandacht besteed aan het onderwerp natuur en milieu en er zijn door de leerlingen zelf workshops gehouden over het recyclen van afvalproducten. De bedoeling is dat de leerlingen wat ze op school leren meenemen naar huis.

Het was in eerste instantie een tweejarig project, maar het heeft een jaar langer geduurd. Dat had te maken met de afronding en overdracht van het project aan de school. Het is namelijk de bedoeling dat de school ons gedachtegoed meeneemt naar de toekomst en dit blijft integreren in de lesprogramma’s van de school. Zorg en aandacht voor natuur en milieu moeten deel gaan uitmaken van het dagelijks leven, het moet vanzelfsprekend worden, ook in Tefé. LenaLua wil een gedragsverandering teweeg te brengen en dat kost heel veel tijd. Dat is niet te realiseren binnen een project van een paar jaar. Mensen moeten zich bewust worden van hoe belangrijk het is, dat meenemen in de opvoeding van hun kinderen en kennis overdragen naar hun directe omgeving. Maar het blijft moeilijk om bestaande normen en waarden te veranderen.

LenaLua heeft gezien dat de leerlingen op school zich alleen hielden aan nieuwe regels wanneer er toezicht op was. Buiten schooltijd lappen ze het aan hun laars. Dat is erg jammer, maar dat gebeurt overal. Daarom heeft LenaLua onlangs nog (in 2010) excursies georganiseerd om te laten zien hoeveel zwerfafval er buiten de muren van de school ligt en wat dat aanricht. Het landschap vervuild en het heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid. De overheid zal hier ook haar verantwoordelijkheid moeten nemen, want het kan zo niet langer.

Het fondsenwerveng in Brazilie is nog niet begonnen. Ook naamsbekendheid hebben we nog niet. Zo blijft er nog wat over om in de toekomst aan te werken.

Al met al was het project van LenaLua een heel goed initiatief. Ze hebben veel positieve reacties gekregen en er zijn ook nieuwe initiatieven uit ontstaan. Zoals leerlingen die tijdens festiviteiten in de stad een kraampje hadden waar ze mensen informeerden over wat ze op school geleerd hadden!
Voor foto’s verwijzen wij naar het fotoalbum ‘Afvalproject’, onder “Tefé in beeld”.